Zanim Morasko i Radojewo zostały przyłączone do Poznania, były dwiema podmiejskimi wsiami, istniejącymi już w średniowieczu. Do dzisiaj można podziwiać tutaj specyficzny, rustykalny krajobraz pełen pól uprawnych i lasów.

Zdecydowanym wyróżnikiem tego osiedla jest unikalny na skalę europejską rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko”, gdzie znaleziono wiele meteorytów, a największy z nich waży aż 261 kg.

W rezerwacie spacerowicze mogą podziwiać sześć kraterów, które prawdopodobnie powstały w wyniku upadku pozostałości meteoroidu, oraz wiele rzadkich gatunków roślin, np. lilię złotogłową i kopytnik pospolity. 

Największy meteoryt

znaleziony na terenie tutejszego rezerwatu przyrody waży 261 kg!

Znajduje się tutaj również najwyższy szczyt na terenie Poznania, z którego można podziwiać malowniczą okolicę osiedla oraz samego miasta.

komunikaty

UWAGA‼️ 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Od teraz obowiązkiem każdego właściciela domu i zarządcy budynku jest wpisanie źródła ciepła do gminnego rejestru.
 
➡️ KTO? 👥
👉 Deklarację składają wszyscy właściciele i zarządcy budynków, które posiadają źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW.
ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE ‼️
➡️ CEL 🎯
👉 zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
👉 poprawa jakości powietrza
👉 uruchomienie usług zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków
➡️ TERMIN 🗓
👉 Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., to deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku.
👉 Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, to deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni (od daty jego uruchomienia).
➡️JAK?
👉 W formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (potrzebny profil zaufany lub podpis elektroniczny 📧
👉 W formie papierowej do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ i dostarczenia pocztą lub osobiście do naszego urzędu gminy ✉️
W przypadku Poznania korespondencję należy kierować na adres: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań lub ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
➡️ Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ): https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...
➡️ Podstawowe informacje o CEEB: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

inwestycje

Według danych z Aquanet kanalizowanie naszego osiedla przewidziane jest na lata 2020-2030.

Cała prezentacja wraz szacowanymi harmonogramami prac projektowych i wykonawczych dostępna jest tutaj.

Budowa chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Morasko, na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji, będąca kontynuacją budowy chodnika w ul. Morasko, ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu, dostosować rozwiązania układu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnić odpowiednie standardy akustyczne dla sąsiadującej zabudowy.
Terminy:
  • czerwiec 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • grudzień 2020 r. – zakończenie prac projektowych
Projekt dostępny tutaj

Aktualny stan realizacji:

  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania:
  • Środki własne Miasta Poznania

nasza rada i zarząd

OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO

Siedziba
ul. Morasko 57

Dyżur
w czasie sesji

Email
Osiedle_Morasko@um.poznan.pl

Adres korespondencyjny
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Morasko-Radojewo

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla
Jerzy Kaczkowski

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Jakub Wojciechowski, tel. 786 811 001

Andersz Łukasz, Banach Dorota, Banach Krzysztof, Czyżewski Filip, Denka Andrzej, Goślicka Natalia, Kaczkowski Jerzy, Klorek Edwin, Migaj Roman, Nikowski Roman, Plenzler Czesława, Romanowski Marcin, Rygielski Wiesław, Wesołowski Jakub, Wojciechowski Jakub.

Wojciechowski Jakub, Wesołowski Jakub (Zastępca Przewodniczącego), Goślicka Natalia, Czyżewski Filip, Romanowski Marcin

Moraska Góra

to najwyższe wzniesienie w Poznaniu, o wysokości 153,8 m n.p.m.

Informacje i dokumenty
Brak zaplanowanych sesji
Sesja nr XXXII z dnia 25 stycznia 2023 r.
Przydatne linki