Plakat - Morasko-Radojewo

Zanim Morasko i Radojewo zostały przyłączone do Poznania, były dwiema podmiejskimi wsiami, istniejącymi już w średniowieczu. Do dzisiaj można podziwiać tutaj specyficzny, rustykalny krajobraz pełen pól uprawnych i lasów.

Zdecydowanym wyróżnikiem tego osiedla jest unikalny na skalę europejską rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko”, gdzie znaleziono wiele meteorytów, a największy z nich waży aż 261 kg.

W rezerwacie spacerowicze mogą podziwiać sześć kraterów, które prawdopodobnie powstały w wyniku upadku pozostałości meteoroidu, oraz wiele rzadkich gatunków roślin, np. lilię złotogłową i kopytnik pospolity. 

Największy meteoryt

znaleziony na terenie tutejszego rezerwatu przyrody waży 261 kg!

Znajduje się tutaj również najwyższy szczyt na terenie Poznania, z którego można podziwiać malowniczą okolicę osiedla oraz samego miasta.

komunikaty

gub
UWAGA‼️ 1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Od teraz obowiązkiem każdego właściciela domu i zarządcy budynku jest wpisanie źródła ciepła do gminnego rejestru.
 
➡️ KTO? 👥
👉 Deklarację składają wszyscy właściciele i zarządcy budynków, które posiadają źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW.
ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE ‼️
➡️ CEL 🎯
👉 zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
👉 poprawa jakości powietrza
👉 uruchomienie usług zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków
➡️ TERMIN 🗓
👉 Jeżeli budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., to deklarację trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku.
👉 Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca, to deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni (od daty jego uruchomienia).
➡️JAK?
👉 W formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (potrzebny profil zaufany lub podpis elektroniczny 📧
👉 W formie papierowej do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ i dostarczenia pocztą lub osobiście do naszego urzędu gminy ✉️
W przypadku Poznania korespondencję należy kierować na adres: Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań lub ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
➡️ Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ): https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...
➡️ Podstawowe informacje o CEEB: https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Morasko i Radojewa

Według danych z Aquanet kanalizowanie naszego osiedla przewidziane jest na lata 2020-2030.

Cała prezentacja wraz szacowanymi harmonogramami prac projektowych i wykonawczych dostępna jest tutaj.

Ulica Morasko
Budowa chodnika po południowo-wschodniej stronie ul. Morasko, na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej, wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji, będąca kontynuacją budowy chodnika w ul. Morasko, ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu, dostosować rozwiązania układu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnić odpowiednie standardy akustyczne dla sąsiadującej zabudowy.
Terminy:
  • czerwiec 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych
  • grudzień 2020 r. – zakończenie prac projektowych
Projekt dostępny tutaj

Aktualny stan realizacji:

  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania:
  • Środki własne Miasta Poznania
Przydatne linki